Rijksmonumenten

Er zijn wetten en regelingen om gebouwen, historische interieurs, groene- en archeologische objecten tot beschermd monument aan te wijzen en deze bescherming te waarborgen. Denk hierbij aan bepalingen over toegestane wijzigingen en (doorgaans niet-toegestane) sloop. Daarnaast zijn er regelingen om de instandhouding van monumenten financieel te ondersteunen (subsidies en fiscale aftrek) of aantrekkelijker te maken (laagrentende leningen).

Voor rijksmonumenten is in het algemeen duidelijk welke regels gelden. Er moet wel goed worden bekeken tot welke categorie binnen de rijksmonumenten het object behoort (historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene monumenten), vooral wat betreft de financiële mogelijkheden.

Gemeentelijke Monumenten

Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De regels voor bescherming en ondersteuning van gemeentelijke monumenten worden per gemeente vastgesteld. Hierbij zijn grote verschillen mogelijk. Voor meer informatie over het monumentenbeleid van uw gemeente verwijzen wij u naar (de website van) de desbetreffende gemeente.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Gebieden met een bijzonder cultuurhistorisch karakter zijn gekenmerkt als ‘beschermd stads- of dorpsgezicht’ en vallen daarmee onder het zogenoemde overgangsrecht in de Erfgoedwet. Panden binnen zo’n beschermd stads- of dorpsgezicht hebben echter niet automatisch de status van beschermd monument.

Er zijn in Nederland ongeveer vierhonderd beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen; hiervan bevinden zich er ruim veertig in Noord-Brabant.

Voor gemeentelijke- en rijksmonumenten die zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevinden, gelden onverkort alle bepalingen die de desbetreffende status met zich meebrengt. Voor de overige objecten, vaak aangeduid als de beeldbepalende panden, gelden de bepalingen uit het bestemmingsplan.

Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016

Bij de provincie Noord-Brabant kan subsidie worden aangevraagd voor het behoud van cultureel erfgoed in Noord-Brabant. Het betreft een regeling voor subsidiëring van restauratie van Rijksmonumenten, eco-archeologisch onderzoek en voor de instandhouding van molens.

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt wellicht van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw rijksmonument. Of u in aanmerking komt voor een subsidie, lening of voor fiscale voordelen, is afhankelijk van het soort monument dat u bezit.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument. Steeds meer eigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud aan hun monumenten uitvoeren om zo dure restauraties te voorkomen.

Subsidie woonhuizen (rijksmonument)

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Provinciale subsidie instandhouding Molens

Met de Subsidieregel Cultureel Erfgoed paragraaf 3 Instandhouding Molens biedt de Provincie Noord-Brabant een mogelijkheid tot financiële ondersteuning van de instandhouding van molens en molenrompen in de provincie Noord-Brabant. Monumentenwacht voert de regeling uit, in opdracht van de Provincie.

Financiering door NRF

Nationaal Restauratiefonds is een particuliere, onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidie uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en instandhouding van hun pand. Daarnaast verstrekt het fonds informatie en advies over financiële en procesmatige aspecten bij restauratie en onderhoud. Dit met het doel monumenteigenaren wegwijs te maken in de diverse regelingen en optimale kansen te scheppen voor behoud en herstel van monumentale objecten.

Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet, die daarmee de Monumentenwet uit 1988 vervangt, in werking getreden. De Erfgoedwet vervangt tevens andere wetten en regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed, zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit en de regeling materieel beheer museale voorwerpen et cetera. Samen met de komende Omgevingswet vormt de Erfgoedwet het juridische kader voor de bescherming van rijksmonumenten.

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft en hoe toezicht daarop wordt uitgeoefend.

WABO

Het vergunningstelsel voor gebouwde monumenten – waartoe ook tuinen en parken worden gerekend – is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning. Dit is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking.

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl